Ny rapport fra VAP om udvaskning af pesticider fra perioden juli 2021 – juni 2023

På forsøgsmarker undersøger Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP), om regelret sprøjtning resulterer i udvaskning af pesticider og nedbrydningsprodukter til grundvand og drikkevand over de gældende kravværdier. Der udgives løbende rapporter om resultaterne fra VAP, og rapporten med fokus på resultater fra perioden juli 2021 – juni 2023 er nu publiceret.

I afrapporteringsperioden juli 2021 – juni 2023 er der på VAP-markerne anvendt 14 forskellige aktivstoffer (herefter kaldet pesticider) i forbindelse med landbrugsdriften. Af disse pesticider er nogle udvalgt til test, hvilket vil sige, at pesticider og/eller et eller flere af deres nedbrydningsprodukter moniteres.

Den nye VAP-rapport præsenterer resultaterne af moniteringen af to pesticider og 17 nedbrydningsprodukter – i alt moniteres 19 stoffer.

Seks stoffer fundet i koncentrationer højere end kravværdi

I alt er to pesticider og seks nedbrydningsprodukter ud af de 19 moniterede stoffer i afrapporteringsperioden fundet i vand fra markerne. Ét fælles nedbrydningsprodukt fra thifensulfuron-methyl og tribenuron-methyl (IN-B5528) er kun fundet i drænvand, mens de syv listede stoffer herunder er fundet i både dræn- og grundvandsprøver. Med undtagelse af propyzamid, der kun blev fundet i en koncentration højere end 0,1 µg/L i drænvand, er de listede stoffer alle fundet i grundvandet i koncentrationer højere end kravværdien på 0,1 µg/L i indeværende testperiode. For hvert stof udgør testperioden hele perioden, hvor stoffet har været moniteret, og denne periode kan godt indledes før selve afrapporteringsperioden juli 2021 – juni 2023 begynder.

 • Propyzamid (aktivstof)
 • 1,2,4-triazol (nedbrydningsprodukt)
 • DMS (nedbrydningsprodukt)
 • DMSA (nedbrydningsprodukt)
 • CyPM (nedbrydningsprodukt)
 • Fluopyram (aktivstof)
 • Fluopyram-7-hydroxy (nedbrydningsprodukt)

Propyzamid og fluopyram er aktivstoffer i hhv. et ukrudtsmiddel og et svampemiddel, mens 1,2,4-triazol, DMS, DMSA, CyPM og fluopyram-7-hydroxy er nedbrydningsprodukter, der stammer fra hhv. forskellige azol-svampemidler (1,2,4-triazol), kartoffelsvampemidlet cyazofamid (DMS, DMSA), svampemidlet azoxystrobin (CyPM) og svampemidlet fluopyram (fluopyram-7-hydroxy).

1,2,4-triazol, som stammer fra azol-svampemidlerne, er anvendt gentagne gange på VAP-marker både før og efter overvågningen startede i 2014. Brugen af azolbejdsede frø begyndte at blive registreret i 2017. Tidligere og nuværende brug af azoler har ført til akkumulering i jorden, hvilket formodes at resultere i langvarig udvaskning af 1,2,4-triazol til grundvandet. Det har således ikke været muligt at koble udvaskningen til specifikke azolanvendelser.

11 af de 17 nedbrydningsprodukter, der er moniteret for i perioden, er hverken fundet i grundvand, vand fra dræn eller sugeceller i en meters dybde.

Ekstraordinær rapport om DMS og DMSA i 2023

DMS og DMSA, der stammer fra cyazofamid, har i perioden udvasket til grundvandet i koncentrationer over kravværdien på 0,1 µg/L. Det skete efter at cyazofamid blev anvendt i en kartoffelafgrøde i 2020 på forsøgsmarken Jyndevad. Der blev derfor i januar 2023 publiceret en dansksproget ekstraordinær VAP-rapport om denne cyazofamid-test og efterfølgende trådte et forbud mod brug af cyazofamid i kraft 1. maj 2023.

Nyheden fra miljøstyrelsen om forbud mod brug af cyazofamid kan findes her.

Den ekstraordinære VAP-rapport om DMS og DMSA (Badawi et al., 2023) findes på www.vap.dk under publikationer.

Nye stoffer i test

For tre af de 11 nedbrydningsprodukter, der ikke er blevet fundet i vand fra markerne, gælder det, at testen først blev startet i sommeren 2023. Her blev pesticiderne lambda-cyhalothrin, oxathiapiprolin og pendimethalin sprøjtet på markerne, og ét nedbrydningsprodukt fra hvert af disse (hhv. compound Ia, IN-E8S72 og M455H001) blev inkluderet i moniteringen i foråret 2023. Datagrundlaget til at lave en egentlig evaluering er derfor endnu ikke tilstrækkeligt og evaluering af det første moniteringsår vil indgå i den næste VAP-rapport.

Du finder den seneste rapport samt det danske sammendrag her.

Kort om VAP

VAPs forsøgsmarker (hvoraf fire er aktive) repræsenterer forskellige typer af klima, geologi og jordbund i Danmark – herunder både sandede marker og lermarker. Pesticiderne, der er udvalgt til evaluering i VAP, testes med maksimalt tilladte doseringer i henhold til afgrøde under reelle danske markforhold og moniteres typisk i en testperiode på to år efter udbringning.

Test i VAP giver blandt andet en mulighed for at efterprøve de modelberegninger, som indgår i Miljøstyrelsens risikovurdering ved godkendelse af sprøjtemidler i Danmark, og dermed tidligt at opdage potentielle grundvandsforurenende pesticider og nedbrydningsprodukter. Viden fra VAP bruges i de danske og europæiske myndigheders godkendelse og regulering af pesticider.

VAP ledes af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i et tæt samarbejde med Institut for Agroøkologi (AGRO) ved Aarhus Universitet og Institut for Ecoscience (ECOS) ved Aarhus Universitet samt Miljøstyrelsen.

Spørgsmål

Kontakt Nora Badawi
Telefon 91333574

Hvad har vi lært af VAP gennem tiden?

VAP har gennem de seneste 24 år (1999 – 2023) moniteret for udvaskningen af 158 stoffer, hvoraf 53 er pesticider (aktivstoffer) og 105 er udvalgte pesticidnedbrydningsprodukter. Testene har blandet andet resulteret i og/eller påvist følgende:

 • Pesticider og/eller udvalgte nedbrydningsprodukter påvises både i grundvandet under de lerede og de sandede marker.
 • Udvaskning af pesticider og/eller nedbrydningsprodukter til dræn og sugeceller giver i de fleste tilfælde et forvarsel om, hvorvidt stofferne potentielt vil udvaskes til grundvandet.
 • For nogle pesticider sker der langtidsudvaskning af nedbrydningsprodukter på sandjord med kartoffeldyrkning.
 • Kraftigt sorberende pesticider kan udvaskes til grundvandet via sprækker på lermarker eller ophobes i overjorden og give ophav til langtidsudvaskning af nedbrydningsprodukter.
 • Bejdsemidler kan i nogle tilfælde være kilde til udvaskning, og information om bejdset såsæd er derfor inkluderet i VAP siden 2017.

Resultaterne anvendes ikke blot i den danske regulering af pesticider, men også i visse tilfælde i den europæiske regulering.

Rapporter fra VAP

VAP ledes af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i et tæt samarbejde med Institut for Agroøkologi (AGRO) ved Aarhus Universitet og Institut for Ecoscience (ECOS) ved Aarhus Universitet samt Miljøstyrelsen.

Der udgives løbende rapporter om resultaterne fra VAP. Den nyeste rapport er at finde her:

Gå til rapporten for afrapporteringsperioden juli 2021 – juni 2023 findes under Publikationer på www.vap.dk.