Fund af nedbrydningsprodukter over kravværdien for grundvand i Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP)

Der er gjort fund af nedbrydningsprodukterne, DMS og DMSA, fra aktivstoffet cyazofamid, der overskrider kravværdien for grundvand. Fundene er gjort på en af forsøgsmarkerne i VAP, hvor cyazofamid er anvendt til bekæmpelse af skimmel i kartofler.

Fund af DMS og DMSA over kravværdien i grundvand

Cyazofamid anvendes som svampemiddel til bekæmpelse af skimmel i kartofler og kan i miljøet nedbrydes til følgende nedbrydningsprodukter: DMS (N,N-dimethylsulfamide), DMSA (N,N-dimethylsulfamic acid), CTCA (4-chloro-5-(4-methylphenyl)-1H-imidazole-2-carboxylic acid) samt CCIM (4-chloro-5-(4-methylphenyl)-1H-imidazole-2-carbonitrile). Efter anvendelse af cyazofamid på forsøgsmarken er DMS og DMSA fundet i grundvandet under marken i koncentrationer, der overstiger kravværdien på 0,1 mikrogram per liter. Idet DMS og DMSA udvaskes i et betydeligt omfang og udgivelsen af den ordinære VAP-rapport først er planlagt til tredje kvartal 2023, udgives derfor en ekstraordinær rapport specifikt omhandlende denne cyazofamid-test.

Forkortelsen DMSA anvendes også for et andet nedbrydningsprodukt, N,N-Dimethyl-N’-phenylsulfamide (CAS nr. 4710-17-2) som stammer fra aktivstoffet dichlofluanid, hvorfor resultater i indeværende rapport ikke er at forveksles med dette nedbrydningsprodukt.

Størstedelen af prøverne viser koncentrationer over kravværdien

Testen er lavet på VAP-forsøgsmarken i Jyndevad i det østlige Sønderjylland, hvor cyazofamid blev udbragt seks gange i perioden juni – september 2020. I moniteringsperioden juni 2020 til juli 2022 blev der regelmæssigt indsamlet vandprøver fra grundvandsboringer, der overvejende er placeret, så de modtager grundvand, der strømmer fra marken mod boringerne. Det er såkaldte nedstrømsboringer.

I perioden juli 2021 – juni 2022, cirka et år efter den første cyazofamid-udbringning, indeholdt 22 ud af 24 grundvandsprøver (92%) fra nedstrømsboringer DMS i koncentrationer overstigende kravværdien på 0,1 mikrogram per liter. Tilsvarende indeholdt 18 ud af 28 grundvandsprøver (64%) fra nedstrømsboringer i perioden februar 2021 til juni 2022 DMSA i koncentrationer overstigende kravværdien.

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP)

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP) undersøger ved brug af forsøgsmarker, om regelret sprøjtning resulterer i udvaskning af pesticider og/eller nedbrydningsprodukter til grundvand over de gældende kravværdier. Resultaterne fra VAP udgives i en årlig rapport, men rapporterne for perioderne 2020-2021 og 2021-2022 er planlagt til at udkomme samlet i 3. kvartal 2023.

Pesticiderne, der testes i VAP, udvælges af Miljøstyrelsen og testes iht. regelret anvendelse under reelle danske markforhold og dyrkningspraksis. Der moniteres typisk for de udvalgte pesticider og nedbrydningsprodukter i en periode på to år.

Test i VAP giver bl.a. mulighed for at efterprøve de modelberegninger, som indgår i Miljøstyrelsens risikovurdering ved godkendelse af sprøjtemidler i Danmark, og dermed tidligt at opdage potentielle grundvandsforurenende pesticider og nedbrydningsprodukter. Viden fra VAP understøtter de danske og europæiske myndigheders godkendelser og regulering af pesticider.

Læs rapporten

Hvad har vi lært af VAP gennem tiden?

I VAP er der gennem de seneste 21 år (1999-2020) moniteret for udvaskningen af 151 stoffer, hvoraf 52 er pesticider (aktivstoffer) og 99 er udvalgte pesticidnedbrydningsprodukter.

Testene gennem tiden har bl.a. resulteret i og/eller påvist at:

  • flere pesticider og/eller udvalgte nedbrydningsprodukter påvises i grundvandet under de opsprækkede lermarker end under de sandede marker.
  • for nogle pesticider sker der langtidsudvaskning af nedbrydningsprodukter på sandjord med kartoffeldyrkning.
  • kraftigt sorberende pesticider kan udvaskes ved partikeltransport igennem de opsprækkede lermarker.
  • bejdsemidler kan muligvis være kilde til udvaskning og information om bejdset såsæd er derfor inkluderet i moniteringen.

Rapporter fra VAP

VAP ledes af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i et tæt samarbejde med Institut for Agroøkologi (AGRO) ved Aarhus Universitet og Institut for Ecoscience (ECOS) ved Aarhus Universitet samt Miljøstyrelsen.

Ekstraordinær afrapportering af cyazofamid-test
på VAP-marken i Jyndevad inklusiv understøttende laboratorieforsøg

Sammendrag af moniteringsresultater
med fokus på juli 2018 – juni 2020 (dansk sammendrag)

Monitoring Results May 1999 – June 2020 (samlede rapport)

Alle rapporterne fra VAP tilbage til 1999 kan ses under publikationer her på siden.