Monitoreringsresultater 1999 – 2008, dansk sammenfatning

I denne rapport præsenteres moniteringsresultaterne for de fem områder for perioden maj 1999-juni 2008 primært med fokus på pesticider udbragt i 2006.

I 1998 vedtog Folketinget at iværksætte projektet “Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet” (VAP). VAP er et omfattende moniteringsprogram, der undersøger udvaskning af pesticider under reelle markforhold. Programmet har til formål at undersøge, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter – ved regelret brug – udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien for herigennem at udvide det videnskabelige grundlag for danske myndigheders (Miljøstyrelsens) procedurer for registrering af sprøjtemidler. Udvaskningrisikoen for 40 pesticider og 27 metabolitter således på fem marker af en størrelse på mellem 1,1 og 2,4 ha. De hidtidige resultater viser, at:

  • Af de 40 pesticider, der er blevet udbragt, blev de ti eller nedbrydningsprodukter heraf (clopyralid, clormequat desmedipham, florasulam, linuron, metsulfuronmethyl, thiamethoxam, tribenuronmethyl og triasulfuron) ikke fundet udvasket i løbet af perioden 1999-2008.
  • 12 af de udbragte stoffer eller nedbrydningsprodukter heraf gav anledning til en markant udvaskning. Ethofumesat, bentazon, propyzamid, tebuconazol, glyphosat, dettes nedbrydningsprodukt AMPA, metamitron, dettes nedbrydningsprodukt metamitron-desamino, azoxystrobin, dettes nedbrydningsprodukt CyPM, samt nedbrydningsprodukter fra henholdsvis metribuzin, picolinafen, terbuthylazin, pirimicarb og rimsulfuron blev udvasket fra rodzonen (1 meter under terræn, herefter m.u.t.) i gennemsnitskoncentrationer over 0,1 µg/l. På nær gældende metribuzins, rimsulfurons og terbutylazins nedbrydningsprodukter var udvaskningen primært begrænset til 1 m.u.t., hvor stofferne hyppigt blev fundet i prøver udtaget i sugeceller og dræn.
  • Andre 18 stoffer gav anledning til udvaskning. Selv om flere af disse stoffer ofte blev fundet i koncentrationer over 0,1 µg/l, var der ikke tale om, at udvaskningen som årsmiddel oversteg 0,1 µg/l. Udvaskningen er primært begrænset til 1 m.u.t., hvor stofferne blev fundet i prøver udtaget i sugeceller og dræn

VAP-programmet omfattede oprindeligt seks marker placeret, så de repræsenterer forskellige typer geologi og tillige tager hensyn til de klimatiske variationer i Danmark, specielt hvad angår nedbørforhold. Monitering på den ene forsøgsmark (Slæggerup) stoppede 1. juli, 2003. Resultater fra denne mark er ikke inkluderet i denne rapport, men kan findes i Kjær et al. (2004). De anvendte pesticider bliver udbragt i maksimalt tilladte doser. Bromid anvendes som sporstof for at beskrive vandtransporten. Bromid- og pesticidkoncentrationer bliver analyseret månedligt i prøver udtaget i den umættede og mættede zone og ugentligt i prøver af drænvand. I denne rapport præsenteres moniteringsresultaterne for de fem områder for perioden maj 1999-juni 2008 primært med fokus på pesticider udbragt i 2006. En del af stofferne har kun været inkluderet i moniteringsprogrammet i én udvaskningssæson, og for disse er det derfor for tidligt at konkludere noget endeligt.