Moniteringsresultater 1999 – 2009, dansk sammenfatning

I denne rapport præsenteres moniteringsresultaterne for de fem områder for perioden maj 1999-juni 2009 primært med fokus på pesticider udbragt i 2007.

I 1998 vedtog Folketinget at iværksætte projektet “Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til grundvandet” (VAP). VAP er et omfattende moniteringsprogram, der undersøger udvaskning af pesticider anvendt i landbrug under reelle markforhold. Programmet har til formål at undersøge, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter – ved regelret brug – udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien for herigennem at udvide det videnskabelige grundlag for danske myndigheders (Miljøstyrelsen) procedurer for regulering af sprøjtemidler. Udvaskningsrisikoen for 41 pesticider og 40 nedbrydningsprodukter er således op til i dag undersøgt på fem marker, der har en størrelse på mellem 1,1 og 2,4 ha. Undersøgelsen bygger på moniteringsresultater henholdsvis repræsenterende fund i en meters dybde (indhentet via dræn og sugeceller) og fund i grundvandsmoniteringsfiltre (1.5-4.5 meter under terræn, herefter m u.t.). De hidtidige resultater for perioden 1999-2009 viser følgende vedrørende:

Årlige gennemsnitskoncentrationer 1 m u.t.

 • Af de 41 pesticider, der er blevet udbragt, blev 12 pesticider eller nedbrydningsprodukter heraf (clopyralid, chlormequat, desmedipham, fenpropimorph, florasulam, iodosulfuron-methyl-natrium, linuron, mancozeb, metsulfuron-methyl, phenmedipham, thiamethoxam, tribenuronmethyl og triasulfuron) ikke fundet udvasket i løbet af perioden 1999–2009.
 • 13 af de udbragte pesticider gav anledning til en væsentlig udvaskning enten af pesticidet og/eller dets nedbrydningsprodukt(-er) i 1 meters dybde i årlige gennemsnitskoncentrationer over 0,1 µg/l. Disse stoffer:
  • azoxystrobin og dets nedbrydningsprodukt CyPM
  • bentazon
  • ethofumesat
  • TFMP (nedbrydningsprodukt af fluazifop-P-butyl)
  • glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA
  • metamitron og dets nedbrydningsprodukt metamitron-desamino
  • metribuzin-desamino-diketo og metribuzin-diketo (nedbrydningsproduk-ter af metribuzin)
  • CL153815 (nedbrydningsprodukt af picolinafen)
  • pirimicarb-desmethyl-formamido (nedbrydningsprodukt af pirimicarb)
  • propyzamid
  • PPU and PPU-desamino (nedbrydningsprodukter af rimsulfuron)
  • terbuthylazin og dets nedbrydningsprodukter desethyl-terbuthylazin, desiospropyl-atrazin, 2-hydroxy-desethyl-terbuthylazin og 2-hydroxy-terbuthylazin
  • tebuconazol

blev hyppigt fundet i prøver udtaget med sugeceller og fra drænrør.

 • Andre 16 stoffer gav anledning til mindre udvaskning. Selv om flere af disse stoffer ofte blev fundet i koncentrationer over 0,1 µg/l, var der ikke tale om, at udvaskningen som årsmiddel oversteg 0,1 µg/l.

Fund i grundvandsmoniteringsfiltre

 • Af de 41 pesticider, der er blevet udbragt, blev 16 pesticider og/eller nedbrydningsprodukt(-er) heraf (picolinafen, amidosulfuron, bromoxynil, clomazon, epoxiconazol, mesosulfuron-methyl, triflusulfuron-methyl, clopyralid, chlormequat, florasulam, iodosulfuron-methyl-natrium, linuron, metsulfuron-methyl, thiamethoxam, tribenuronmethyl og triasulfuron) ikke fundet udvasket i løbet af perioden 1999–2009.
 • 9 af de udbragte pesticider og/eller dets nedbrydningsprodukt(-er):
  • bentazon
  • ethofumesat
  • TFMP og fluazifop-P (nedbrydningsprodukter af fluazifop-P-butyl)
  • glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA
  • metamitron og dets nedbrydningsprodukt metamitron-desamino
  • metribuzin-desamino-diketo og metribuzin-diketo (nedbrydningsprodukter af metribuzin)
  • propyzamid
  • PPU (nedbrydningsprodukt af rimsulfuron)
  • terbuthylazin og dets nedbrydningsprodukt desethyl-terbuthylazin.

blev i nogle tilfælde fundet i koncentrationer over 0,1 µg/l. Som følge heraf har Miljøstyrelsen forbudt metribuzin og lagt meget væsentlige restriktioner på anvendelsen af terbuthylazin, som efterfølgende ligeledes er blevet forbudt. At Miljøstyrelsen i efteråret 2008 lagde væsentlige restriktioner på anvendelsen af fluazifop-P-butyl har nu vist sig at være berettiget p.g.a. markant udvaskning af nedbrydningsproduktet TFMP med de tidligere mere lempeligere krav til anvendelse. Udvaskning af TFMP, med de nye restriktive krav til anvendelsen, bliver nu undersøgt i VAP-regi. For de øvrige stoffer har Miljøstyrelsen vurderet, at der ikke har været behov for indgreb, idet den årlige gennemsnitskoncentration ikke overskrider grænseværdien. Nye tal fra én af VAP-forsøgsmarkerne viser, at sensommerperioder med flere markante regnhændelser (mere end 50 mm/dag) kan generere udvaskning af ukrudtsmidlet glyphosat igennem drænet lerjord til rundvandet – dette vil ligeledes blive undersøgt nærmere.

 • Andre 16 pesticider og/eller dets nedbrydningsprodukt(-er) blev fundet i koncentrationer under 0,1 µg/l.

VAP-programmet omfattede oprindeligt seks marker placeret, så de repræsenterer forskellige typer geologi og tillige tager hensyn til de klimatiske variationer i Danmark, specielt hvad angår nedbørforhold. Monitering på den ene forsøgsmark (Slæggerup) stoppede den 1. juli 2003. Resultater fra denne mark er ikke inkluderet i denne rapport, en kan findes i Kjær et al. (2004). m

De anvendte pesticider bliver udbragt i maksimalt tilladte doser.

Bromid anvendes som sporstof for at beskrive vandtransporten. Bromid- og pesticidkoncentrationer bliver analyseret månedligt i prøver udtaget i den umættede og ættede zone og ugentligt i prøver af drænvand.

I denne rapport præsenteres moniteringsresultaterne for de fem områder for perioden maj 1999-juni 2009 primært med fokus på pesticider udbragt i 2007. En del af stofferne har kun været inkluderet i moniteringsprogrammet i én udvaskningssæson, og for disse er det derfor for tidligt at konkludere noget endeligt.